Структурите на гражданското общество - обединени за повишаване на капацитета си
началоконтактикарта на сайта
Електронен Регион
КърджалиПазарджикПловдивСмолянСтара ЗагораХасково
Навигатор

Общини

Териториални звена

Неправителствени организации

Новини

Проект
Структурите на гражданското общество - обединени за повишаване на капацитета си
Договор за безвъзмездна
финансова помощ
N:07-23-175-С
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европеския съюз чрез Европейския социален фонд.

Европейски Съюз ОПАК Европейски Социален Фонд
Кърджали Пазарджик Пловдив Смолян Стара Загора Хасково
Новини
news
27.02.2017
още more
news
13.03.2012

Laissant peu de temps pour l'ouverture officielle de l'incubateur d'entreprises avec Klokotnitsa -. Un endroit où les entreprises bulgares et grecs des régions frontalières seront en mesure de développer son potentiel en tant que fiducie de soutien professionnel et qualifié de notre côté. 

 
Nous sommes heureux que notre idée de projet, soutenu et financé par l'UE dans le cadre du territoire européen de la Bulgarie de la coopération - la Grèce de 2007 à 2013, un succès et sera bientôt se vanter de résultats concrets. 
 
Le plaisir d'annoncer à tous les entrepreneurs ont exprimé le désir de promouvoir leurs activités à travers nous ce catalogue de l'entreprise et le site Internet mis dans le projet sont en cours de développement et contribueront certainement à la promotion des entreprises locales et à l'étranger. 
 
Nous sommes sûrs que tout ce que nous faisons, que nous comptons beaucoup sur l'investissement dans le capital humain permettra d'améliorer le développement économique et social de la région et d'accroître la compétitivité des PME, qui est l'objectif principal du projet "BG-GR passeport ".
 
Pour tous nos partenaires et supporters souhaitent réussi et fructueux Nouveauté 2012! Nous espérons sincèrement que la coopération mutuelle et fructueuse dans l'avenir .... alors heureux de féliciter avec des résultats efficaces.
 
Et nous vous promettons que dans la nouvelle année, nous allons continuer avec optimisme et d'énergie pour transformer leurs idées en réalité, ce qui est bénéfique pour nous tous en tant que citoyens d'une Europe unie.
 
 
Business Team Incubateur 
16 décembre 2011
още more
news
10.02.2012

   За месец Януари 2012 Областно Управление Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково отчете общ брой обслужени произшествия: 177 бр.

   По вид възникналите произшествия се делят на:

   1. Пожари с материални загуби: 26 бр.;
   2. Пожари без материални загуби: 50 бр.;
   3. Аварийно-спасителни работи: 11 бр.;
   4. Лъжливи повиквания за пожар: 4 бр.;
   5. Помощни операции: 81 бр.;
   6. Дежурства: 5 бр.;
   7. Пожаротактически занятия: няма;
   8. Пострадали: няма;
   9. Загинали: 2 души.

   От тях сумарно е унищожено в обществения и частен сектор:

   1. Покривна конструкция: 53 кв. м.;
   2. Фураж: 1 т.;
   3. Бяла, черна и компютърна техника: 10 бр.;
   4. Леки автомобили: 2 бр.;
   5. Фургони и паянтови постройки: 1 бр.;
   6. Домакинства с унищожено имущество и покъщнина: 3 бр.;
   7. Опушени стени: 595 кв.м.
 
   По отрасли разпределението е следното:

   1. Енергетика: 2 бр.;
   2. Преработваща промишленост: 1 бр.;
   3. Транспорт, складиране и пощи: 5 бр.;
   4. Търговия и ремонт: 3 бр.;
   5. Жилищно стопанство: 13 бр.;
   6. Селско и рибно стопанство: 1 бр.;
   7. Хуманно здравеопазване и социални грижи: 1 бр.

   По причини, възникналите произшествия се разпределят както следва:

   1. Строителна неизправност: 1 бр.;
   2. Самозапалване: 2 бр.;
   3. Късо съединение: 5 бр.;
   4. Неправилно ползване на отоплителни уреди: 1 бр.;
   5. Неправилно ползване на нагревателни уреди: 3 бр.;
   6. Небрежност при боравене с открит огън: 4 бр.;
   7. Неустановени: 5 бр.;
   8. Есенно-зимен сезон: 13 бр.;
   9. Техническа неизправност: 4 бр.;
   10. Други: 1 бр.
 
   Извършените проверки по направление “Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” се делят по вид на:

   1. Комплексни: 10 бр.;
   2. Контролни: 98 бр. в обекти и 14 бр. в строежи;
   3. Тематични: 240 бр. в обекти и 5 бр. в строежи по общо 2 бр. теми;
   4. Съвместни с други ведомства и други служби в Министерството на Вътрешните Работи: 9 бр. в обекти и 0 бр. в строежи по общо 1 вида проверки;
   5. По сигнални предложения: 1 бр. в обекти и 0 бр. в строежи;
   6. По искане на заинтересовани физически и юридически лица: 3 бр. за издаване на сертификати, 4 бр. в обекти, 1 бр. в строежи и 8 бр. проверени проекти.

   Констатираните нарушения от всички извършени проверки са 244 бр. в обекти и 11 бр. в строежи.

   Извършени са допълнителни дейности по Закона за Устройство на Територията:

   1. Участие в работата на експертните съвети по устройство на територията: 9 бр.;
   2. Участие в приемателните комисии на строежи: 9 бр.;
   3. Строежи, въведени в експлоатация: 4 бр.

   Издадени и връчени са следните документи:

   1. Протоколи от комплексни проверки: 10 бр.;
   2. Противопожарни разпореждания по чл. 22, ал. 1: 105 бр.;
   3. Противопожарни разпореждания по чл. 22, ал. 2: 9 бр.;
   4. Предписани мероприятия от проверките в обекти: 241 бр.;
   5. Предписани мероприятия от проверките в строежи: 11 бр.;
   6. Уведомителни писма по чл. 27, ал. 1: няма;
   7. Уведомителни писма по чл. 27, ал. 2: няма;
   8. Уведомителни писма по чл. 27, ал. 3: 1 бр.;
   9. Протоколи от сертификационни проверки за обекти в експлоатация: 3 бр.;
   10. Издадени сертификати за обекти в експлоатация: 3 бр.;
   11. Становища по чл. 33, ал. 1, т. 3: 4 бр.;
   12. Становища за строежи по чл. 33, ал. 1, т. 1: 5 бр.;
   13. Становища за строежи по чл. 33, ал. 1, т. 2: 4 бр.;
   14. Откази за издаване на сертификати: няма;
   15. Откази за издаване на становища по чл. 33, ал. 1, т. 3: няма;
   16. Откази за издаване на становища по чл. 33, ал. 1, т. 1: няма;
   17. Откази за издаване на становища по чл. 33, ал. 1, т. 2: няма;
   18. Връчени актове по Закона за Министерство на Вътрешните работи: 1 бр.;
   19. Връчени актове по Правилника за прилагане на Закона за Министерство на Вътрешните работи: 1 бр.;
   20. Връчени актове по Закона за устройство на територията: няма;
   21. Връчени актове по други нормативни документи: няма;
   22. Връчени актове за установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност: 3 бр.;
   23. Връчени заповеди за налагане на принудителни административни мерки: 3 бр.

   Извършените други дейности се разпределят както следва:

   1. Осигуряване на пожарните дейности: 1 бр.;
   2. Осигуряване на обществени мероприятия: 1 бр.

   Информационната дейност в средствата за масова информация представлява:

   1. Публикации в средствата за масова информация: 22 бр.;
   2. Информационни бюлетини в интернет страницата: 22 бр.

   Следващото обновяване на месечната статистика е в началото на месец Март 2012.
 

още more
news
15.08.2011

Регионално сдружение на общините  “Марица”, съвместно с Община Хасково и партньори от Гърция е в процес на изпълнение на проект “Bulgarian-Greek PASSPORT” /Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип/. Проектът, чиято обща стойност е 1 049 030.00 евро се финансира от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 и ще се изпълнява до края на месец февруари 2013 г.

Основната идея на проекта е подобряване на икономическото и социално развитите на трансграничните региони на България и Гърция чрез подпомагане на малкия и среден бизнес от двете страни на границата, повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачеството, създаване на мрежа за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси. Проектът цели да подкрепи местния бизнес чрез изграждане на модел на партньорство за всички заинтересовани страни в рамките на трансграничния регион.

Специфичните цели на проекта са:

- Създаване на българо-гръцки Бизнес инкубатор за стимулиране на предприемачеството в двата погранични  региона

- Създаване на 3 Информационни центъра /1-Хасково, 1- област Еврос, Гърция и 1- област  Кавала, Гърция/ с цел повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и стимулиране на българо-гръцките икономически и търговски взаимоотношения

- Създаване на работещ трансграничен Бизнес портал за установяване мрежи на сътрудничество, привличане на инвестиции, повишаване на компетенциите и квалификацията на малките и средни предприятия в пограничните области от двете страни на границата.

Бизнес инкубаторът ще бъде мястото, където ще бъдат предоставени определени предприемачески инициативи и бизнес услуги за стимулиране и предоставяне на възможности за развитие на малки и средни предприятия. Бизнес инкубаторът ще бъде съвместна продукция на сътрудничество между всички действащи лица: трансгранични партньори, представители на бизнеса, местни власти, неправителствени организации и др. Заедно с развитието на бизнес инкубатора ще бъдат открити информационни офиси в България и Гърция. Тези офиси ще бъдат официалните центрове за информация на проекта. На клиентите на бизнес инкубатора и информационните точки, а и на всички заинтересовани страни ще бъде предоставяна информация, експертизи, бизнес услуги, техническа помощ.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

още more
news
09.07.2010

В края на месец юни 2010 г. Община Маджарово и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Реконструкция на СОУ „Димитър Маджаров” – гр. Маджарово, обл. Хасково”. Проектът се финансира по схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Бюджетът на проекта е 878 031 лв., а неговата продължителност е 18 месеца.

Целта на проекта е да се обнови и модернизира образователната инфраструктура и да се намалят разходите за отопление чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на училищната сграда в гр. Маджарово. Изграждане на система от слънчеви (вакуумни колектори) и централна водно-помпена отоплителна инсталация за цялата сграда; подмяна на дървената дограма с PVC три камерен профил и двоен изолиран стъклопакет; полагане на външна и вътрешна топлоизолация; основен ремонт на покривната конструкция и полагане на ламинат в класните стаи. Това са само част от подобренията, които ще бъдат извършени през следващата година и половина.

СОУ „Д. Маджаров” е единственото функциониращо училище на територията на общината. То е със статут на защитено и средищно училище и осигурява обучение и на ученици от съседната община Крумовград.

 

още more
news
08.06.2010

На 9-10 юни 2010 г. в Хасково ще се проведе конференция на тема „Неправителствените организации от Нова Европа – Обединени за устойчиво развитие на нашите региони”.

Конференцията е в рамките на проект на Бизнес Център "Марица" по програма East East: Partnership Beyond Borders   на Институт „Отворено общество” - София.
На форума се предвижда да бъдат обсъдени възможностите за партньорство и използване на обединените усилия на неправителствения сектор за постигане на устойчиво регионално развитие. Ще бъдат представени конкретни предложения за подобряване работата на НПОсектора, на база на направено проучване за проблемите на организациите в нашата страна.

Ще бъдат дискутирани проблеми и добри практики при работата на НПО със средства от донорски програми. За участие в конференцията са поканени представители на активно работещи организации от региона и страната, като: бизнес центрове от мрежата на Проект “JOBS”, сдружения на общини, агенции за развитие, НПО, работещи в социалната сфера и в областта на регионалното развитие. Във форума е поканен да вземе участие Министъра по управление на средствата от ЕС.

още more
news
30.04.2010

В периода 11 – 16 април 2010 г. представители на Бизнес Център „Марица”-Хасково, РСО "Марица"-Хасково, Община Хасково, Сдружение "ИКАР"-Хасково, Хасковска търговско-промишлена палата, Информационен център за развитие - Димитровград и Фондация "Български център за джендър изследвания", клон Хасково се включиха в учебно посещение за обмен на опит с колеги от неправителствени организации, местни и регионални власти в Република Чехия. Учебното посещение се проведе по проект на Бизнес център "Марица" - "Неправителствените организации от Нова Европа – Обединени за устойчиво развитие на нашите региони".

В рамките на визитата представителите от България се срещнаха с НПО и местни и регионални организации активни в следните области: устойчиво регионално  и местно икономическо развитие, сътрудничесвто с регионални/местни власти; социално включване на групи в неравностойно положение за устойчово икономическо развитие. Групата дискутира общи проблеми в развитието на НПО сектора и устойчивото икономическо развитие с организациите: Агенция за регионално развитие на област Либерец, Еврорегион Ниса, Агенция за устойчиво развитие на Слукновски микро-регион, Сдружение за железопътно възстановяване Танвалд, Czech INVENT, Чешка търговско-промишлена палата, Сдружението на градове и общини в Република Чехия, Институт за устойчиво развитие на населени места – възстановяване на зони Brownfield, Община Пардубице, Регионална стопанска камара на регион Пардубице, Регионална агенция за развитие на регион Пардубице, Сдружение Храдецки Венков в Община Родници, гражданско сдружение AURA CANIS, Център за организиране на общността в Прага, агенция за развитие на регион Височина и Гражданско сдружение за защита на област Тишнов. Представителите от България се запознаха с проектите на чешките си колеги и коментираха проблемите в тяхното изпълнение.

още more
news
15.09.2009

С тържествена литургия в църквата „Света Богородица” и с пожелания да продължаваме да обичаме града си  и да вярваме в просперитета и доброто бъдеще на Хасково стартира празничната програма по повод 8 Септември - Ден на Хасково.
Звезди от шоубизнеса, български рок-легенди, както и богата фолклорна програма веселяха хасковлии цяла седмица. В празничната програма бяха включени редица концерти, културни събития и спортни прояви.
Изненадата в празничните дни на Хасково бе премиерата на химна на града – „Песен за Хасково”, композирана от Стефан Диомов и изпълнена от Ваня Костова и сина й Боян Михайлов.
 

още more
news
07.09.2009

С много музика, танци и фойерверки бе ознаменуван 62-рия рожден ден на Димитровград, който тази година съвпадна със VII Национални празници на духовите оркестри.
Празничната програма на Димитровград бе изпъстрена с множество мероприятия - изложби, благотворителен базар, концерти, танцови представления, както и редица спортни прояви, които радваха жителите и гостите на града.
Кулминацията на честванията бяха пъстроцветните багри от фойерверки, последвани от включени в програмата концерти на духови оркестри.
 

още more
Начало | Областни администрации | Общини | Териториални звена | Форум | НПО от ЮЦР | За проекта | login

©2009 Проект: Структурите на гражданското общество - обединени за повишаване на капацитета си